Diploma-experten

NARIC-Vlaanderen zoekt diploma-experten voor de erkenning van buitenlandse diploma’s

Word adviesverlener en maak deel uit van ons expertennetwerk

Bent u professor, hoogleraar, professor-emeritus, lector, docent, opleidingscoördinator, … en hebt u een grondige kennis van leerinhouden van een bepaalde studierichting of studiegebied in het Vlaams hoger onderwijs? Wilt u zich inzetten voor een belangrijk maatschappelijk thema, namelijk de arbeidskansen vergroten van houders van een buitenlands diploma? Dan bent u misschien de geschikte persoon om advies te geven bij de beoordeling van de gelijkwaardigheid van een buitenlands diploma.

NARIC-Vlaanderen is de dienst van de Vlaamse overheid die instaat voor het onderzoek naar de gelijkwaardigheid van buitenlandse diploma’s met een overeenkomstig Vlaams studiebewijs of niveau. Houders van een buitenlands diploma kunnen een aanvraag indienen met het oog op tewerkstelling in Vlaanderen of Brussel.

NARIC-Vlaanderen is op zoek naar verschillende diploma-experten in diverse studiegebieden.

Wat verwachten we van u?

U kent zeer goed de vereisten voor een bepaald Vlaams diploma (of een reeks verwante diploma’s). U  geeft aan of er al dan niet een substantieel verschil is met een bepaald buitenlands diploma. U houdt daarbij rekening met criteria die in de regelgeving bepaald zijn. Zo vergelijkt u de leerresultaten (learning outcomes) en/of de opleidingsonderdelen van  het buitenlands diploma met deze van het ermee overeenkomstig Vlaams diploma

U beschikt over:

 • Een grondige kennis van de doelen en inhouden van minstens één Vlaamse opleiding in het hoger onderwijs: inzicht in de domeinspecifieke leerinhouden van de opleiding(en), kennis van de typische opleidingsonderdelen in de Vlaamse opleiding(en) en kennis van verschillen in opties en benaderingen die tussen de opleidingen van verschillende Vlaamse instellingen bestaan.
 • Voldoende kennis van het Nederlands, Engels of Frans om schriftelijk advies uit te brengen.

Waarom meewerken?

 • Diploma-erkenning is maatschappelijk relevant.  De erkenning van buitenlandse diploma’s is een belangrijke hefboom voor integratie van nieuwkomers in onze maatschappij. Een erkend diploma verbetert de tewerkstellingskansen van nieuwkomers in Vlaanderen en Brussel.
 • Zet uw expertise in voor de overheid. De Vlaamse gemeenschap heeft de plicht om dergelijke aanvragen grondig te onderzoeken en, waar dit verantwoord is, ook de gelijkwaardigheid met een Vlaams diploma te verlenen. Door de grote diversiteit aan opleidingen in Vlaanderen, kunnen we dit onderzoek niet alleen uitvoeren. Door hieraan mee te werken vervullen experten een belangrijke functie.
 • Kans tot netwerken. Word deel van een netwerk van adviesverleners en bouw samen expertise op. NARIC-Vlaanderen ondersteunt het netwerk door het organiseren van overlegmomenten, vormingen en een jaarlijks netwerkevent waarop alle experten worden uitgenodigd. Op deze manier kunnen de experten onderling goede praktijken delen en van elkaar leren. NARIC-Vlaanderen beschikt over een internationaal netwerk en heeft zelf ook kennis opgebouwd. In het netwerk wordt de onderlinge kennis gedeeld. (o.a. via het internationale ENIC-NARIC-netwerk).
 • Advies verlenen gebeurt volledig digitaal.
 • U krijgt een degelijke vergoeding.

Vergoeding

Per advies ontvangt u een vergoeding. Deze vergoeding is afhankelijk van het soort advies:

 • Voor het leveren van een deeladvies: € 100,00
 • Voor het leveren van een volledig advies: € 200,00

Als u het advies niet oplevert binnen de voorziene uitvoeringstermijnen, wordt de vergoeding verminderd. De details hierover vindt u in het bestek.

Hoe stelt u zich kandidaat?

U kunt zich kandidaat stellen tot 26 januari 2021, 22u00 via de e-tendering internetsite.

U kunt zich enkel kandidaatstellen via deze e-tendering site, NARIC-Vlaanderen mag geen kandidaatstellingen op papier of per e-mail aanvaarden.

Lees meer informatie over het digitaal indienen.
 

Hoe verloopt de adviesverlening?

De adviesverlening verloopt digitaal via het NARIC-platform:

1. NARIC-Vlaanderen ontvangt een vraag tot gelijkwaardigheidserkenning van een buitenlands diploma.

2. Nadat we de documenten gecontroleerd hebben op hun volledigheid en echtheid stellen we een adviesvraag via een daarvoor bestemd online platform. U ontvangt een e-mail met volgende informatie:

 • De link naar het digitaal platform en het wachtwoord om in te loggen.
 • De link naar de technische en inhoudelijke handleiding.
 • De voorziene oplevertermijn.

Op het online NARIC-platform vindt u de volgende informatie:

 • Duiding van het land en diploma
 • Het dossier met de nodige documenten
 • De voorziene oplevertermijn
 • De adviesvraag

3. U accepteert de opdracht op het  online platform. Als expert kan u er ook voor kiezen de adviesvraag niet te accepteren. In dat geval gaat de vraag tot het opnemen van de opdracht naar de volgend gerangschikte opdrachtnemer. U heeft vijf werkdagen de tijd om de adviesaanvraag te accepteren. Als u dat niet binnen die termijn doet, beschouwen we dit als het niet-accepteren van de opdracht. Als u de opdracht aanvaardt, bezorgt u ons een advies binnen de termijn.

4. U geeft advies binnen de gestelde termijn. De termijnen zijn:

 • 15 werkdagen voor een volledig advies
 • 10 werkdagen voor een deeladvies

U bezorgt ons het advies via het NARIC-platform.
U kan in de offerte aangeven dat u de adviezen sneller zal opleveren. In dat geval gelden de door u opgegeven termijnen.
 

5. NARIC heeft (maximum) 30 dagen de tijd om het advies na te kijken. Als het advies onvoldoende basis biedt om een gemotiveerde beslissing te nemen, vragen we u om het bij te sturen. Ook hier gelden maximale termijnen.
 

6. De aanvaarding van uw advies door NARIC gebeurt in het daarvoor bestemde digitale platform.

Documenten

Alle voor deze opdracht relevante stukken zijn online beschikbaar.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie? Hebt u nog vragen? U kan steeds terecht bij NARIC-Vlaanderen voor bijkomende informatie via pieter-jan.vanhoof@ond.vlaanderen.be.

De info over de opdracht en het bestek kan u hier terugvinden.